مطالبه وجه

منظور از عنوان مطالبه وجه و مطالبه طلب به طور خاص مطالبه وجه نقد و پول رایج است (ریال یا تومان).البته در معنای عام تر این دعوا شامل مطالبه هر نوع مال کلی (در مقابل مال عینی و قیمی) که دارای امثال و اعوان متعدد و متکثر است نیز می شود.

برگشت زدن چک صیادی ثبت نشده

ثبت چک های صیادی چک های صیادی که چند سالی است وارد بازار شده است، با وجود تمام مزایایی که نسبت به چک های قدیمی تر دارند شاید کار را برای صادرکننده و دارنده  سخت تر کرده باشند. سختی کار از این حیث که این چک های بنفش رنگ حتما می بایست به ثبت برسند و در صورت عدم ثبت...

ادامه مطلب

وکیل اجرای احکام مدنی

  اجرای احکام مدنی  اجرای احکام به سلسله اقداماتی که منجر به اجرای یک حکم می شود، اطلاق می گردد. هدف اولیه شما در تمام مواردی که اقامه دعوا می کنید، دست یابی به حقوق تضییع شده تان است و این امر میسر نمی شود جز اجرای حکمی که به نفع شما صادر شده باشد. پس از آن که حکم...

ادامه مطلب