اجرای احکام

پس از قطعی شدن رای می توانید نسبت به درخواست صدور اجراییه اقدام نموده و   جهت اجرای حکمی که به نفع شما صادر شده است به واحد اجرای احکام دادگاه ها مراجعه کنید. در این بخش با صفر تا صد نحوه مراجعه به اجرای احکام آشنا خواهید شد.

وکیل اجرای احکام مدنی

  اجرای احکام مدنی  اجرای احکام به سلسله اقداماتی که منجر به اجرای یک حکم می شود، اطلاق می گردد. هدف اولیه شما در تمام مواردی که اقامه دعوا می کنید، دست یابی به حقوق تضییع شده تان است و این امر میسر نمی شود جز اجرای حکمی که به نفع شما صادر شده باشد. پس از آن که حکم...

ادامه مطلب