شرب خمر

شرب خمر متشکل از دو واژه شرب و خمر می باشد. شرب در واقع همان نوشیدن، تزریق و تدخین می باشد و خمر مایع یا جامدی می باشد که باعث مستی می شود. شرب خمر که همان نوشیدن مشروبات الکلی می باشد می تواند با مصرف مشروبات الکلی دست ساز و صنعتی موجب مجازات شود.

No Content Available