کیفری

حقوق کیفری، حقوق جزایی، حقوق جزا یا حقوق جنایی شاخه‌ای از حقوق عمومی است که به بررسی حمایت‌های دولت از حقوق افراد و ارزش‌های جامعه می‌پردازد.

جرم سرقت

جرم سرقت

جرم سرقت از جرایمی می باشد که امروزه حجم زیادی از پرونده ها در دادگاه های کیفری را به خود اختصاص داده است. قانون مجازات...